Get In Touch

Contact Us

Piyush Gaur: +91-8076477803
Ramesh Gaur: +91-9625285016
PHONE: +91-124-4068721
EMAIL: pimitinfotech@gmail.com
Address: UV-136 , Phase-4 , Udyog Vihar , Gurgaon-122015 , Haryana
Visit: pimitinfotech.com
Pimitinfotech